Läroplanen i vardagen - en studie om pedagogers förhållningssätt till läroplanen och hur detta förhållningssätt uttrycks i verksamheten

 • Catrin Blixt Göransson
 • Annica Sjöholm

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Denna studie syftar till att undersöka pedagogers förhållningssätt till läroplanen. Avsikten är att studera hur läroplanen omsätts och på vilket sätt den blir synlig i olika vardagshändelser. Forskningsstrategin är kvalitativ och där har vi använt oss av intervjuer och observationer som datainsamlingsmetoder.

  Eftersom vi hade det sociokulturella perspektivet på lärande som utgångspunkt i studien var det vissa begrepp som kom att ställas i fokus. Dessa var kommunikation, reflektion och samspel.

  Av resultatet framkom att pedagogerna i intervjustudien ofta utgick från läroplanen ur ett sociokulturellt perspektiv när de planerade. Dock tolkade vi det som att de förmodligen inte var medvetna om perspektivets innebörd. När pedagogerna planerade hade de enligt resultatet inte alltid utgått från barns intressen, utan istället fokuserat på barns behov. Trots detta hörde och såg vi att pedagogerna var väl medvetna om läroplanens vikt. Våra slutsatser av detta är att pedagogers tankar och handlingar inte alltid stämmer överens med varandra.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '