Läs- och skrivutveckling i grundskolans tidigare år
: en undersökning om lärares användning av vardagsnära texter i tidig läs- och skrivutveckling

 • Malin Håkansson
 • Johanna Johansson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Det övergripande syftet med examensarbetet har varit att undersöka hur lärare arbetar med vardagsnära texter i tidig läs- och skrivutveckling.

För att besvara vår frågeställning har vi tagit hjälp av tidigare forskning samt litteratur för att åstadkomma förståelse och bakgrund för hur läs- och skrivinlärning numera beskrivs som läs- och skrivutveckling med hänsyn till de texter och den populärkultur som eleverna växer upp med. Eftersom de grundläggande färdigheterna inom läsning och skrivning bör ske i en kontext, blir det sociokulturella perspektivet en teori att koppla till vår studie. Detta är en kvalitativ studie där vi har samlat in data med hjälp av semistrukturerade intervjuer i personligt möte med fyra lärare som är verksamma inom årskurserna F-3.

Studiens resultat visar att de lärare som deltagit i studien har kopplat textens innehåll till vardagliga sammanhang som gör att elever kan känna igen sig. Däremot framkommer en avsaknad av vardagsnära texter med populärkulturella inslag vilket visar sig få otillräckligt utrymme i den tidiga läs och skrivutvecklingen. Utifrån våra slutsatser diskuterar vi hur vidare forskning kan bedrivas.

Tilldelningsdatum2020-juni-09
OriginalspråkSvenska
HandledareEva Borgfeldt (Handledare) & Christina Lindh (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Lärande (50303)

Nyckelord

 • läs- och skrivutveckling
 • vardagsnära texter
 • literacy
 • tidig skolålder
 • sociokulturellt perspektiv
 • populärkultur
 • texttyper
 • textvärldar

Citera det här

'