"Läsförståelse är inte bara att läsa en text och förstå, utan så mycket mer."
: Fyra lärare i årskurs 1-3 och deras syn på läsförståelse och bedömning

 • Lovisa Karlsson
 • Nordqvist Joanna

Examensarbete: Högskoleexamen

Abstract

Det övergripande syftet med vår studie har varit att beskriva hur fyra lärare i årskurs 1–3 arbetar med läsförståelse i undervisningen och hur de bedömer elevers kunskaper i området läsförståelse. För att besvara våra frågeställningar valde vi att ta hjälp av tidigare forskning och litteratur för att skapa en bakgrund om läsförståelse och om bedömning inom området. I denna kvalitativa studie har vi samlat in data med hjälp av semistrukturerade intervjuer med fyra lärare som är verksamma i årskurs 1–3. Studiens resultat visar att samtliga lärare som deltagit har lyft samtalets betydelse i arbetet med läsförståelse och för att kunna bedöma elevers kunskaper inom området. Samtalet är centralt eftersom läsförståelse är något som sker i elevers huvud – för att få en inblick i hur elever tänker behöver deras tankar synliggöras. Detta var även något som vi drog som slutsats i vår studie, nämligen samtalet och dess betydelse för elevers lärande.

Tilldelningsdatum2018-feb.-01
OriginalspråkSvenska
HandledareEva Borgfeldt (Handledare) & Petra Magnusson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Utbildningsvetenskap (503)

Nyckelord

 • läsförståelse
 • bedömning
 • dokumentation
 • läsförståelsestrategier
 • samtal
 • sociokulturellt perspektiv

Citera det här

'