"Läsförståelse, det hör man ju vad det är".
: en fokusgruppsstudie om tre lärares syn på läsförståelse

 • Oscar Ottosson
 • Victor Karlsson

  Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

  Abstract

  I den här uppsatsen har vi undersökt hur tre lärare i årskurs 4-6 definierar begreppet läsförståelse och hur de tolkar och konkretiserar styrdokumenten i sitt arbete. Utifrån en sociokulturell syn på lärande har vi genomfört en fokusgruppsintervju med tre stycken lärare verksamma på en skola i södra Sverige. Resultatet visade att lärarna till en början gav en begränsad definition av begreppet läsförståelse men under samtalets gång breddade de sin definition. Den begränsade definitionen tolkar vi som att lärarna saknar ett utvecklat metaspråk gällande läsning. Vi kunde också konstatera att deras syn på läsförståelse stämde överens med styrdokumenten. Lärarna ansåg att läroplanen är tydlig och gav dem stöd i sin undervisning, trots att det lämnas stort tolkningsutrymme för lärarna. Slutligen konstaterar vi att Sverige kan vara i behov av att utveckla ett metaspråk och själva sätta upp kriterier för vad som ska anses vara god kunskap istället för stora aktörer som PIRLS och PISA.

  Tilldelningsdatum2016-feb.-10
  OriginalspråkSvenska
  HandledarePetra Magnusson (Handledare) & Anna Smedberg Bondesson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • läsförståelse
  • literacy
  • styrdokument
  • läroplaner
  • pirls
  • pisa

  Citera det här

  '