Läsförståelse i fokus
: Fyra lågstadielärares beskrivningar av att undervisa i läsförståelse

 • Miranda Brelin
 • Carina Eriksson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Detta examensarbete gjordes i syfte att undersöka hur lågstadielärare beskriver sitt arbete med läsförståelse samt vilka faktorer lärarna framhåller som betydelsefulla för elevers läsförståelse. Vi har genom intervjuer samlat in empirin som ligger till grund för detta arbete. Intervjuerna genomfördes med fyra verksamma lärare i årskurs 1–3. Intervjuerna transkriberades och bearbetades. Vidare gjordes en innehållsanalys utifrån den insamlade empirin. Resultatet visar att endast en lärare lär ut förståelsestrategier medan de andra inte utgår från någon specifik metod. Det visade sig att lärarna plockar delar av olika undervisningsmetoder som de sedan anpassar till sin undervisning. Vidare framkommer det att lärarna inte håller sig uppdaterade inom forskningsfältet för läsförståelse. Lärarna visar också en samsyn kring vilka faktorer som är betydelsefulla för läsförståelse. Med hjälp av den teoretiska utgångspunkten har vi kunnat uppmärksamma olika fenomen i vår empiri. I analysen blir det tydligt att lärarna stöttar och är medvetna om var deras elever befinner sig kunskapsmässigt.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareChristoffer Dahl (Handledare), Anna Smedberg Bondesson (Bedömande lärare) & Petra Magnusson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogik (50301)

Nyckelord

 • Läsförståelse
 • äsförståelseundervisning
 • förståelsestrategier
 • faktorer
 • gemensamt lärande
 • sociokulturellt perspektiv

Citera det här

'