Läsmotivation ur elevernas perspektiv
: Faktorer som driver eller hindrar motivationen till att läsa skönlitterära böcker

  • Sandra Björk
  • Emma Robertsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Empirisk undersökning vars syfte är att ta reda på vilka faktorer som hämmar samt gynnar våra elevers motivation till att läsa skönlitterära böcker samt vilka skillnader och likheter vi kan finna mellan låg- och mellanstadiet. Vi har genom en kvantitativ undersökning i form av en enkät samt uppföljande semistrukturerade intervjuer sammanställt de svaren som eleverna gett oss. Den analyserade datan visar på en rad olika faktorer som inverkar på de tillfrågade elevers motivation till att läsa. Eleverna anser att den största motivationsfaktorn är intresset, som många av dem anser hämmas eftersom det är svårt att finna tid eller lugn och ro. Slutsatsen vi drar efter avslutad studie är att eleverna anser själva att de önskat mer vägledning av en annan individ i sin läsning för att en större motivation ska kunna infinna sig.

Tilldelningsdatum2019-juni-18
OriginalspråkSvenska
HandledareAnna Smedberg Bondesson (Handledare) & Ola Svensson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

Nyckelord

  • läsmotivation
  • elevperspektiv
  • inre motivation
  • yttre faktorer

Citera det här

'