Läsmotstånd och läsupplevelser
: en intervjustudie med högstadieelever

 • Anna Nitsch

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka föreställningar och uppfattningar hos elever som uttrycker ett starkt motstånd mot skönlitterär läsning i skolan. Med utgångspunkt i elevernas upplevelser av fiktionsläsning är uppsatsens ambition också att reflektera över lärarens roll, hur lärare kan arbeta tillsammans med eleverna och vad lärare kan lära sig av dem.

  För undersökningen har fyra elever intervjuats som alla tillhör en särskild undervisningsgrupp där jag är undervisande lärare och ansvarig för svenskundervisningen.

  Undersökningen visar hur viktigt det är att lyssna på eleverna. När läraren lyssnar på sina elever är de också beredda på att lyssna på läraren och mer öppna för att ta till sig den kunskap skolan har att erbjuda. Lärarens försök att föra in texter i undervisningen som tangerar elevernas fritidstexter möter ett starkt motstånd. Eleverna skyddar den egna kulturen mot en kritisk vuxenvärld och protesterar så kraftigt i högläsningssituationerna att dessa måste avbrytas. När en dialog skapas mellan eleverna och läraren och eleverna upplever att det finns ett intresse för deras fritidstexter visar de också ett begynnande intresse för skolans texter. Genom högläsningen uppstår möjligheten till reflekterande samtal i gruppen.

  Resultatet av analysen visar att eleverna har en kunskap och erfarenhet av texter som ofta negligeras i skolan. Den lärare som bestämmer sig för att lyssna på sina elever har, visar min undersökning, möjlighet att lära sig mycket om de textvärldar eleverna rör sig i på sin fritid och även mycket om hur de ska kunna forma sin undervisning och erbjuda sina elever meningsfulla lärsituationer i skolan.

  Undersökningens värde ligger i att ge lärare underlag att utforma undervisning i svenska som möter elevernas förutsättningar. 

  Tilldelningsdatum2014-dec.-18
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnnette Ewald (Handledare) & Lotta Bergman (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Magisterprogram i svenska med didaktisk inriktning

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Språk och litteratur (602)
  • Didaktik (50302)

  Nyckelord

  • boksamtal
  • fiktiva texter
  • fritidstexter
  • svenska med didaktisk inriktning
  • icke- läsare
  • litteraturundervisning
  • läsmotstånd
  • läsning
  • läsupplevelser
  • reflekterande samtal
  • uppfattningar om läsning

  Citera det här

  '