Lässvårigheter på mellanstadiet ur ett lärarperspektiv
: "På mellanstadiet finns det både de som faktiskt knappt kan läsa till de som läser som vuxna - och allt däremellan"

  • Elin Olsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Studien Lässvårigheter på mellanstadiet ur ett lärarperspektiv ”På mellanstadiet finns det allt från de som faktiskt knappt kan läsa till de som läser som vuxna – och allt däremellan” är en uppsats som ska bringa klarhet i elevers lässvårigheter på mellanstadiet. Syftet med denna studie är att ta reda på vad lässvårigheter hos elever på mellanstadiet kan innebära enligt fem lärare. Som en del av detta har jag också tagit reda på vilka lässvårigheter som enligt de fem lärarna är de vanligaste på mellanstadiet. Syftet bestod också i att ta reda på vad som enligt de fem lärarna kan ha orsakat lässvårigheterna. I denna undersökning har jag valt att använda mig av semistrukturerad intervju för att ta reda på lärarnas kunskaper i ämnet. Arbetet har sin utgångspunkt i det hermeneutiska perspektivet som syftar till att ta reda på lärarnas egna erfarenheter. Mina slutsatser i denna undersökning är att det enligt de fem lärarna inte finns någon exakt förklaring på vad en lässvårighet kan innebära och inte heller någon gräns mellan lässvårigheter och dyslexi. I intervjuerna framkom det att den enligt de fem lärarna mest vanligt förekommande lässvårigheten på mellanstadiet är kopplad till förståelse av texten. Detta kan enligt de fem lärarna grunda sig i exempelvis bristande hemförhållanden och/eller motivation till läsning.

Tilldelningsdatum2019-juni-11
OriginalspråkSvenska
HandledareAnna Smedberg Bondesson (Handledare) & Jonas Asklund (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)
  • Pedagogik (50301)

Nyckelord

  • förståelse
  • hermeneutik
  • intervju
  • lässvårigheter
  • mellanstadiet

Citera det här

'