Läsundervisning i relation till läroplaner och lärandeteorier - Åtta pedagogers tankar

 • Mika Pedersen
 • Martina Thomasson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Detta arbete syftar till att få en djupare förståelse för hur och varför läsundervisningen ser ut som den gör i årskurs ett i några skolor. Åtta intervjuer, med verksamma pedagoger, har genomförts. Dessa pedagoger har, under ett läsår, de senaste tre åren varit verksamma i årskurs ett och därmed arbetat med läsinlärning.

  I litteraturdelen beskrivs de olika läroplanerna för grundskolan som varit gällande sedan 1962 samt några metoder för läsinlärning. Som teoretisk utgångspunkt beskrivs tre olika lärandeteorier; behaviorism, kognitivism samt konstuktivism. Dessa lärandeteorier ligger till grund för analysen av intervjusvaren.

  Det framkommer i resultatet vilka förutsättningar för lärande som pedagogerna anser som viktiga, vilken erfarenhet de har av Lpo 94 samt hur de uppfattar att de bedriver sin läsundervisning. Dessa resultat diskuterar vi därefter utifrån läroplaner, metoder för läsinlärning samt teorier om lärande.

  Slutsatsen är att pedagogerna använder sig av antingen en på förhand bestämd metod i sin läsundervisning eller varierar denna utifrån eleverna.

  Tilldelningsdatum2007-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '