"Låt lärare vara lärare!"
: En kvalitativ studie om stress bland grundskollärare

 • Karin Skoglund

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Litteraturgenomgång: Läraryrket framställs ofta som belastande och stressigt, samtidigt som det i Sverige idag råder en kraftig lärarbrist. Den kombinationen gör att lärare blir en utsatt grupp i samhället med hög risk för stressorsakad ohälsa. Syfte: Att undersöka lärares upplevelser av arbetsrelaterad stress. Metod: En kvalitativ studie har genomförts med fokusgrupper som undersökningsmetod. Urvalet gjordes utifrån en redan existerande lista, först genom ett bekvämlighetsurval och därefter utifrån självselektion. Analysen har gjorts med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Studiens resultat kunde ställas samman under sex kategorier: fysisk miljö, relationer, krav, arbetsuppgifter, tidsbrist, positiv stress och undvika negativ stress. Deltagarna upplevde betydligt fler stressorer i den psykosociala miljön jämfört med den fysiska, där de främsta riskfaktorerna som upplevdes var hur krävande relationer och mängden arbetsuppgifter ledde till en ständig tidsbrist. Slutsats: Resultatet har till stor del visat sig stämma överens med tidigare forskning inom området. Det preventiva hälsoarbetet för att minska stress bland lärare behöver kompletteras med ett mer promotivt synsätt eftersom upplevelsen av stress till stor del är individuell, vilket gör att alla riskfaktorer blir svåra att förebygga.

  Tilldelningsdatum2016-juni-27
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMarie Nilsson (Handledare) & Petra Nilsson Lindström (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Folkhälsopedagogiskt program

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (30302)

  Nyckelord

  • arbetsmiljö
  • fokusgrupper
  • hälsa i arbetslivet
  • krav-kontroll-stöd
  • lärare
  • stress

  Citera det här

  '