Låt mig sova!
en litteraturstudie om vad vuxna patienter upplever stör sömnen på en intensivvårdsavdelning.

 • Helena Lidström
 • Jenny Paulsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Patienter på en intensivvårdsavdelning är ofta i behov av avancerad medicinsk behandling på grund av sitt livshotande sjukdomstillstånd. Återkommande störningar av sömnen är ett av de vanligaste återkommande klagomålen från patienter vilket bidrar till att perioden upplevs som särskilt svår. Syfte: Att belysa vad vuxna patienter upplever stör sömnen på en intensivvårdsavdelning. Metod: Allmän litteraturstudie där 12 vetenskapliga artiklar ligger till grund för resultatet. Resultat: I analysen av artiklarna framträdde fyra kategorier som alla tillsammans påverkade patientens sömn negativt. Kategorierna var rädsla/oro över att inte bli frisk, smärta från till exempel operationssår, inskränkning av integriteten samt störningar från vårdrelaterade interventioner såsom kontroll av vitalparametrar, munvård och förbandsbyte. Diskussion: Tidigare forskning har påvisat ljus och ljud från apparater som störande för patientens sömn, resultatet från denna studie visar dock att samtal mellan personalen är mer störande. Personalen kan behöva uppmärksamma detta och anpassa samtalsnivån därefter. Genom att informera patienten om vad som händer på intensivvårdsavdelningen kan man öka deras känsla av trygghet. Rutinmässiga vårdrelaterade interventioner skulle kunna samordnas nattetid för att ge patienterna sammanhängande sömn. Slutsats: Personal inom intensivvården skulle behöva uppmärksamma vad patienten upplever stör sömnen under vårdtiden. Ytterligare forskning med kvalitativ ansats behövs där patientens upplevelser sätts i fokus.

  Tilldelningsdatum2014-dec.-18
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnna Pålsson (Handledare) & Gerth Hedov (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Övrigt

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Citera det här

  '