Låtskrivande och musik för alla
: Inkludering och deltagande i musik och låtskriveri för elever i grundsärskolan och gymnasiesärskolan

 • Sonja Skibdahl

Examensarbete: Magisterexamen

Abstract

Studiens syfte är att, ur pedagogernas upplevelser, undersöka och beskriva låtskrivandets och musikens betydelse hos sextio elever inom grundsärskolan och gymnasiesärskolan på sammanlagt fyra skolor i Sverige. Studien har fokuserat på hur samtliga elever kan göras delaktiga i låtskrivande, vilka färdigheter musik och låtskriveri kan bidra med för eleverna samt vilka svårigheter pedagoger kan stöta på när de jobbar med att inkludera samtliga elever i låtskrivandet. Den sociokulturella teorin och den kognitiva teorin KASAM utgör studiens teoretiska ramverk. En kvalitativ forskningsansats ligger till grund för resultatet som består av intervjuer med sju stycken pedagoger. Studien ger en översikt av tidigare forskning som visar på musikens positiva verkan på eleverna där bl.a. Jederlund (2011) menar att när skolan tar vara på musiken som språk, känsla, personligt uttryck, röst-ljud-rörelse och social gemenskap så bidrar den med rika möjligheter till personligt och socialt lärande samt utveckling i en lustfylld form. Tidigare forskning visar även på svårigheter där musiklärarna har otillräcklig kunskap för att lära ut till elever med specialbehov i deras klassrum (Altun & Eyüpoğlu, 2018).

Resultatet visar på att anpassningar av kommunikationen samt tydliga sammanhang är viktiga för att inkludera samtliga elever och göra dem delaktiga. Att inkludera alla elever i låtskrivandet sågs inte som en svårighet i sig, däremot framhävdes att dagsformen hos eleven, ljudkänslighet eller formen på undervisningen kunde försvåra för eleverna. Musiken påverkar eleverna olika; vissa elever rycks med i musiken medans andra kan tycka det är jobbigt på grund av exempelvis höga ljud. 

Överlag sågs musikens och låtskrivandets påverkan som något positivt där den bidrog till att öka elevernas självkänsla, kommunikation och glädje. Låtskrivandet sågs som meningsfullt och motiverande då låtar hade skrivits utifrån elevernas intressen. Specialpedagogiska implikationer som denna studie har bidragit med är att visa på att alla elever kan inkluderas och göras delaktiga i musik och låtskrivande när rätt kommunikation och anpassningar möter eleverna och deras intressen.

Tilldelningsdatum2020-feb-28
OriginalspråkSvenska
HandledareAnn-Elise Persson (Handledare) & Lisbeth Ohlsson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Speciallärarprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • delaktighet
 • inkludering
 • kasam
 • kognitiv funktionsnedsättning
 • meningsfullhet
 • musikens betydelse
 • sociokulturella teorin

Citera det här

'