Lönsamt att bli inkluderad?
En eventstudie om påverkan på företags aktiekurs vid inkludering i ett hållbarhetsindex

 • Kastriot Ahmeti
 • Abdullah Akhter

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka hur inkludering i hållbarhetsindexet DJSI Europe påverkar de 132 europeiska företag som är listade på indexet. Hållbarhet har idag blivit allt vanligare dag och allt fler företag har börjat ta ställning till ämnet. Hållbarhet tar ställning till företagets åtgärder inom miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Utöver företag så börjar investerare också att implementera krav kring hållbarhet i sitt investerande, vilket i sin tur leder till att företag även måste ta hänsyn till hållbarhetsfrågor. Därför är det intressant att undersöka ifall inkludering i DJSI Europe påverkar aktiekursen hos företag. Denna studien grundar sig i en kvantitativ ansats och har samlat in data om 132 företag som är listade på DJSI Europe för att sedan kunna göra en eventstudie. I eventstudien har abnormala avkastningar beräknats fram på det enskilda bolaget för att komma fram till ett resultat. Resultatet från eventstudien har också använts i en multipel regressionsmodell. Det presenteras 3 teorier i undersökningen som lägger grunderna för analys och diskussion av studiens resultat. Resultatet i denna studie visar att det inte finns någon signifikant samband mellan inkluderingen i DJSI Europe och ett företags aktiekurs. Som förslag till vidare forskning föreslås att mäta marknadsreaktioner under en längre tidsperiod för att kunna dra mer generaliserbara slutsatser samt att forska vidare på om det möjligtvis är förutsägbarheten som är orsaken till en försvagad effekt av inkludering eller exkludering i ett visst hållbarhetsindex.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareEmil Numminen (Handledare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Företagsekonomi
 • Bank och finans

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • hållbarhet
 • hållbarhetsindex
 • aktiekurs
 • djsi europe
 • eventstudie
 • abnormal avkastning

Citera det här

'