Laborativt material
: En kvalitativ studie om lärares erfarenheter och förhållningssätt

 • Hanna Frithiof
 • Pernilla Lönnquist
 • Therese Mildaeus

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Forskning poängterar vikten av att använda laborativt material i matematikundervisningen för att synliggöra och skapa förståelse för den abstrakta matematiken. Studier visar på att det är effektivare att använda konkret laborativt material för att lära ut matematik än att bara använda abstrakta symboler. Dock finns det viss forskning som tyder på att det laborativa materialet mer är ett hinder i undervisningen än ett verktyg för lärande. Syftet med denna studie är att undersöka vilka erfarenheter och förhållningssätt matematiklärare har till laborativt material. Studien behandlar hur undervisande matematiklärare förhåller sig till laborativt material, vilka möjligheter och hinder de ser i undervisningen, samt vilka förutsättningar det finns på skolorna till att arbeta med laborativt material. Denna kvalitativa studie, i vilken tolv verksamma matematiklärare i årskurs 1 - 9 deltagit, består av semistrukturerade intervjuer. Resultatet av studien visar att lärarna är positiva till laborativt material i matematikundervisningen och de anser att arbetssättet gynnar elevernas lärande, men att förutsättningarna för att kunna arbeta med materialet skiljer sig åt mellan de olika årskurserna. Lärarna upplever även att det störta hindret de har är tidsbrist. Slutsatsen av denna studie visar på lärarna tror på laborativt material men majoriteten känner inte att de har tillräckliga kunskaper i hur de ska hitta och använda materialet samt att deras tid inte räcker till för att plocka fram lämpligt material. Det framkommer tydligt i studien både i litteraturen som har bearbetats samt i intervjuerna av lärarna att de efterfrågar fortbildning inom laborativt material. Speciallärare inom matematik har en viktig funktion när det kommer till att fortbilda matematiklärarna i användandet av laborativt material. Det handlar om att ge råd och stöd till lärarna i att utveckla sin förståelse för att kunna lyfta fram det matematiska innehållet med hjälp av laborativt material.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareSarah Rangstrand Hjort (Handledare), Cecilia Segerby (Bedömande lärare) & Helena Sjunnesson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Speciallärarprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • Appropriering
 • artefakter
 • laborativt material
 • mediering
 • representationsformer
 • speciallärare
 • specialpedagik

Citera det här

'