Laborativt material i matematikundervisning årskurs 1–3
: Var, hur och när används laborativt material?

  • Fatma Abedali
  • Sadije Krasniqi

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med denna studie är att undersöka och skapa en uppfattning om vad lärarna säger kring användning av laborativt material i matematikundervisning. Dessutom undersöks det om kunskaper och tidigare erfarenheter behövs när laborativa material inkluderas i matematikundervisning. Enligt tidigare forskning ska laborativt material gynna eleverna på många olika sätt därför vill vi undersöka hur lärarna ser på laborativt material och om laborativt material verkligen gynnar eleverna. I vår undersökning kommer vi att kunna få en helhetssyn om möjligheter respektive utmaningar som förekommer i användning av laborativa material i matematikundervisning. För att få svar på studiens syfte och frågeställningar genomfördes studien av kvalitativa semistrukturerade internetbaserade intervjuer med fyra legitimerade lärare i årskurs f-3. Studiens teoretiska ramverk har baserats på Johan Dewey ”learning by doing’’ och Piaget inlärningsteori. Studiens resultat visade att majoriteten av lärarna använder sig av laborativa material i matematikundervisningen. Lärarna anser att användningen av laborativa material i matematikundervisningen gynnar elevernas lärande och motiverar dem. Lärarna som deltog i studien påtalar även att de använder sig av laborativa material i matematikundervisningen inom olika områden, exempelvis klockan, uppställning, taluppfattning, addition, subtraktion och även multiplikation och division. Resultaten visade även att lärarna behöver kunskaper för hur och när laborativa material kan användas i matematikundervisningen. Det framkom också att det finns både möjligheter och utmaningar med användning av laborativa material i matematikundervisningen. Möjligheterna som framkom var bland annat att användningen av laborativa material underlättar elevernas arbete och motiverar deras tänkande. Det framkom även att den stödjer den abstrakta matematikundervisningen och förbättrar den genom att använda konkreta material. Utmaningarna var bland annat att lärarna behöver kunskaper kring när och hur de ska använda sig av laborativa material samt vilka material de ska använda för att gynna elevernas inlärning.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareÖrjan Hansson (Handledare) & Jenny Green (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • laborativa material
  • laborativt arbetssätt
  • matematikundervisning

Citera det här

'