Laborera mera Kan laborativt arbetssätt under de tidiga skolåren förebygga matematiksvårigheter?

 • Kristina Persson
 • Petronella Rooth
 • Siv Sundblad
 • Karin Uthas

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Persson, K., Rooth, P., Sundblad, S. och Uthas, K. (20008). Laborera mera – Kan ett laborativt arbetssätt i de tidiga skolåren förebygga matematiksvårigheter? (Explore more – Can difficulties in mathematics be prevented with laboratory work in the early school years?) Högskolan, Kristianstad. Specialpedagogiska programmet. Syftet med följande arbete är att undersöka om ett laborativt arbetssätt under de tidiga skolåren förebygger matematiksvårigheter. Vi undersöker och jämför därför arbetssättet i matematik i en Montessoriskola, i en Waldorfskola och en skola där man medvetet betonar laborativa inslag i matematikundervisningen. Som jämförelse undersöker vi också matematikundervisningen i en skola med traditionell undervisning. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om matematikförståelse, räknefärdigheter, konkretiserande arbetssätt och laborativt material. Vidare ger det en översikt över lärarens aktiva roll, elevers lärande, de olika pedagogiska metoder och arbetssätt som vi valt att inrikta oss på samt specialpedagogens roll. I litteraturgenomgången tar vi även upp de teorier vi använder oss av. Med hjälp av intervjuer, observationer och test vill vi få svar på i vilken omfattning laborativa hjälpmedel förekommer i matematik i år 2, om elever i år 5 som arbetar laborativt under de tidiga skolåren har en bättre förmåga att lösa matematiska problem i nationella ämnesproven i matematik, om någon av de pedagogiska metoderna är en bättre metod för att utveckla matematisk problemlösningsförmåga samt vilka arbetssätt vi som specialpedagoger kan implementera för att stärka den matematiska förmågan hos eleverna. Sammanfattningsvis pekar resultaten på att laborativt arbetssätt är ett viktigt redskap för lärare när matematiken ska tydliggöras. Vi menar även att studien visar att det krävs en tydlig lärarroll, där undervisningen medvetet styrs och att uppgifterna i matematik bör finnas på olika nivåer inom samma moment, så att eleverna kan arbeta i sin närmaste utvecklingszon.

  Tilldelningsdatum2008-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '