Lag och rätt i samhällskunskap
: En studie om lärarnas synpunkt kring arbetet med lag och rätt i undervisningen

  • Diana Hadrous

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur arbetet fungerar när
läraren jobbar med lag och rätt i samhällskunskap. För att synliggöra problem och
möjligheter som läraren får stå ut med i undervisningen har insamlingen av empirin gjorts med hjälp av semistrukturerade intervjuer med 8 verksamma lärare
på 3 olika skolor i Skåne Län. Uppsatsens teoretiska ramverk utgår från ett
sociokulturellt perspektiv och det multimodala perspektivet. Dessa teoretiska
perspektiven ligger till grund för analysen av de empiriska material som samlas
in. Utifrån studiens resultat kan jag dra slutsatsen att arbetet med lag och rätt
gynnar eleverna när de får samspela med varandra. Det som även gynnar eleverna
mer än samspelet med varandra är samarbetet mellan skolan och föräldrarna då
det kommer att hjälpa eleverna att prestera bättre i undervisningen.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareIngemar Ottosson (Handledare) & Peter Gustavsson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • sociokulturellt perspektiv
  • multimodalt perspektiv
  • normbrytande
  • skolmiljö
  • delaktighet

Citera det här

'