Lantbruksbaserad biogasproduktion - miljö- och energivinster

 • Maria Ledström
 • Andreas Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Klimatförändringar i världen är ett stort problem där alla måste hjälpa till för att stävja dess inverkan på vår livsföring. Ett problem är utsläppen av växthusgaser där djurhållningen står för en viss del. Vid djurhållning sker det en avgång av metangas både genom matsmältning och genom gödselproduktion där endast den sistnämnda är påverkbar till en rimlig kostnad. För att beräkna avgången av metan från djurhållningen i Helsingborgs stad måste man göra en inventering av djurantalet. Ett bra sätt för att utvinna metangas ur gödseln är att röta den och sedan förbränna den till koldioxid och vatten. Även koldioxid är en växthusgas men metan bidrar 21 gånger mer till växthuseffekten än koldioxid. Det som blir kvar efter rötningen är en god växtnäring med ett större växtvärde än stallgödsel. Om en lantbrukare investerar i en biogasanläggning kan detta innebära stora energivinster respektive miljövinster. Det som är viktigt att tänka på är anläggningens storlek i förhållande till energianvändningen på lantbruket. Investeringskostnaden är stor men vinsten blir positiv för en stor djurproducent.

  Miljövinsterna är många, minskning av växthusgaser och mindre övergödning vilket även är bra för ekonomin.

  Tilldelningsdatum2005-sep.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Biologi (106)

  Citera det här

  '