Lärares högläsning
: lärares strategiska val före, under och efter högläsning

 • Cecilia Johansson
 • Tove Eriksson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka vilka strategiska högläsningsval lärare i årskurs 1–3 gör före, under och efter högläsning. Vi har utgått från ett sociokulturellt perspektiv. Genom en kvalitativ undersökning där vi använt oss av semistrukturerade intervjuer har vi fått insikter i hur sju olika lärare planerar och genomför högläsningsundervisning. Vårt resultat visar att lärarna gör flera strategiska val före och under lästillfället. Valen kretsar kring hur högläsningsboken väljs ut och i hur samtal kring boken används som en språkutvecklande aktivitet. Resultaten visar emellertid att lärare prioriterar olika aktiviteter i samband med högläsningen och att tidsbrist kan påverka planeringen. Av de lärare vi har intervjuat använder få strukturerat efterarbete.

Tilldelningsdatum2021-feb.-01
OriginalspråkSvenska
HandledareMary Ingemansson (Handledare) & Christoffer Dahl (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Utbildningsvetenskap (503)

Nyckelord

 • högläsning
 • literacy
 • planering
 • lärarperspektiv
 • didaktiska val
 • boksamtal
 • undervisning

Citera det här

'