"Learning by doing" eller bara "doing"?
: lärares upplevelser om användning av fysikexperiment i undervisningen, i årskurs 4-6

  • Elin Carlsson

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Studiens avsikt är att öka kunskapen om experiments användning i fysikundervisningen. Syftet med studien är att synliggöra hur och varför utvalda lärare arbetar med experiment i fysikundervisningen, med elever i årskurs 4–6. Detta med fokus på hur lärarna följer upp experiment samt på vilka sätt som lärarna tar tillvara elevernas erfarenheter i undervisningen. Teoretiska utgångspunkten för studien grundar sig i pragmatismen. Mer specificerat i de tankar som John Dewey framförde om undervisning och lärande, det som i dagens pedagogiska sammanhang går under begreppet learning by doing. Studien har genomförts genom semistrukturerade intervjuer med fyra aktiva fysiklärare i årskurs 4–6 och analyserats med den didaktiska triangeln som analysverktyg. Samtliga lärare i studien använder experiment i sin undervisning. Syftet är främst att förstärka teorier och hjälpa elever att förstå abstrakta fenomen inom fysiken. Lärare planerar till viss del för att inkludera elevernas erfarenheter när de genomför fysikexperiment. Samtliga lärare använder sig dock av och utgår ifrån elevernas erfarenheter i fysikundervisningen. Uppföljningen av experiment sker främst genom helklassdiskussioner, men även genom att eleverna skriver labbrapporter.

Tilldelningsdatum2021-feb.-08
OriginalspråkSvenska
HandledareMaria Eriksson (Handledare) & Elisabeth Einarsson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

Nyckelord

  • experiment
  • fysik
  • lärares upplevelser
  • mellanstadiet
  • syfte
  • uppföljning

Citera det här

'