Ledarskap i omvårdnad - sjuksköterskors upplevelser
: En litteraturöversikt

  • Sara Johansson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Sjuksköterskor ansvarar för att leda omvårdnaden. Genom att planera, prioritera och samordna arbetet i det patientnära teamet, och att samverka med andra vårdgivare säkerställer de att kvalitet och patientsäkerhet upprätthålls med ett personcentrerat, holistiskt förhållningssätt. En ledare behöver vara professionellt kompetent, handlingskraftig och ett föredöme för andra, vilket kräver en god självinsikt. Syfte: Att belysa sjuksköterskors upplevelser av att leda omvårdnaden. Metod: En allmän litteraturöversikt baserad på 11 vetenskapliga artiklar som granskades enligt HKR:s granskningsmall för kvalitativa studier. Analys genomfördes i enlighet med Fribergs (2017) analysmetod. Resultat: Studien resulterade i tre övergripande kategorier: Att ha en helhetsbild och säkerställa omvårdnadskvalitet, Relationer med andra är viktiga för att leda omvårdnaden och Att inte räcka till. Sju underkategorier användes för att strukturera upp resultatet ytterligare. Diskussion: Metoddiskussionen utgick från Shentons (2004) fyra trovärdighetsbegrepp. Resultatet visade att stöd, arbetsbörda, tid och kompetens påverkade sjuksköterskors upplevelser. Fynden diskuterades utifrån den etiska koden för sjuksköterskor (International Council of Nurses [ICN], 2021), etisk stress och personcentrering enligt modellen av McCormack och McCance (2021).
Tilldelningsdatum2022-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareElisabeth Ekberg (Handledare) & Gerth Hedov (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • sjuksköterska
  • upplevelse
  • ledarskap
  • omvårdnad
  • personcentrering

Citera det här

'