Ledarskap på låga nivåer inom sjuk- och äldrevården
: Hur upplever medarbetarna sin ledares agerande och beteende?

  • Marie Nilsson
  • Sabina Vendel

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

I dagens samhälle möter vi ständigt ledares behov av att öka sin kompetens när det gäller att hantera kritiska situationer inom den offentliga sektorn. Bristande kompetens hos ledarna drabbar inte bara dem själva utan även medarbetarna. Många uttalar sig om att det bristfälliga ledarskapet i den offentliga sektorn ger upphov till rekryteringssvårigheter, hög sjukfrånvaro, ineffektivitet, kvalitetsproblem, resursbrist och brist på kompetens. Även forskningsartiklar visar att det är högre sjukfrånvaro pga. dåliga ledare och det illustreras dagligen i dagspress och nyhetsförmedlingar.

I vår kultur saknar vi metoder att hantera problemet med dåligt ledarskap. Det normala är att det inte hanteras alls. Det är bara i undantagsfall som något görs åt det dåliga ledarskapet.

I vårt arbete har vi belyst hur medarbetarna upplever sin ledare och hur medarbetarna ser på sin ledare när ledaren ska fatta beslut om problem och konflikter som kan uppstå när organisationen utsätts för en kritisk situation. För att veta hur medarbetarna uppfattar sin ledare har vi gått in på viktiga faktorer som hur ledaren informerar sina medarbetare och hur medarbetarna uppfattar sin ledares kompetens och personliga egenskaper.

Utifrån detta försökte vi sedan avgöra vilken ledarstil ledaren utövar och om ledaren utövar ett gott eller dåligt ledarskap.

För att kunna utreda hur medarbetarna ser på sin ledare har vi gjort sex personintervjuer inom sjuk– och äldrevården. Utifrån medarbetarnas tolkningar om sin ledare gjorde vi sedan vår tolkning av materialet vi fått från intervjupersonerna.

I vår slutsats så har vi bland annat kommit fram till att det är vanligt att ledare går direkt från golvet till ledare utan vare sig utbildning, kompetens eller erfarenhet av ledarskap. Ett problem som ledarna har är att de har svårt att skilja på om de är ledare eller medarbetare. Informationen är bristfällig på många arbetsplatser. Om ledarna inte kan eller vill informera så tappar medarbetarna snabbt förtroende för sin ledare. En annan orsak till att medarbetarna inte har förtroende för sin ledare beror på att medarbetarna ser sin ledare som kompis istället för en ledare.

______________________

In our composition have we elucidated how the colleagues experience their leader and how the colleagues look at their leader when it comes to making a decision of problems and conflicts which can arise when the organisation is exposed to a critical situation. To get to know how the colleagues experience their leader we have taken up important factors like how the leader inform her/his staff, how the colleagues experience their leaders competences’ and personal qualities. From these factors we tried to decide which leaderstyle the leader practises and if the leaders practise a good or a bad leadership.

To analyse how the colleagues look at their leader we have done six personal interviews.

From the colleagues’ version of their leader we did our version of the data we got from the interviews. One problem that the leaders have is that they have hard to separate if they are a leader or a colleague. The information is bad on many workplaces. If the leaders not can or want to inform the staff, the colleagues loose their trust in their leader. Another explanation regarding the fact that the colleagues do not trust their leader is that the colleagues look at their leader as a friend instead of a leader.

The dissertation is written in Swedish.

Tilldelningsdatum2004-juni-01
OriginalspråkSvenska

Nationell ämneskategori

  • Juridik (505)

Citera det här

'