Ledarskapsutveckling i myndighetssamverkan med Assessment Center-metod

 • Elisabet Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Denna uppsats behandlar metoden ”Assessment Center” (AC), som alltmer används som ett verktyg i organisations- och verksamhetsutveckling, bl a för urval och utveckling av chefer och ledare. AC är en benämning för en metod som kan användas för bedömning av beteenden hos personer, och anpassas för att mäta olika relevanta kompetenser. Metoden har utvecklats från Tyskland, via England och USA och användes ursprungligen för att rekrytera officerare och underrättelseagenter. AC redovisas generellt som metod samt som myndighetssamverkan ”AC Skåne” mellan Polismyndigheten, Malmö stad samt Försäkringskassan. Tillsammans har dessa myndigheter byggt upp AC för kartläggning, bedömning och återkoppling för chefer och ledare på operativ och strategisk nivå. För att i denna studie få veta deltagarnas erfaren-heter och reflektioner från AC genomfördes en kvalitativ studie bland sex deltagare. Resulta-ten från intervjuerna redovisas, och visar bl a hur deltagarna upplevt AC och om de utvecklats genom AC; personligt och/eller yrkesmässigt. Sammanfattningsvis visar resultaten att del-tagarna uppfattar AC som en bra metod som ger mycket tillbaka till den enskilde. Majoriteten av deltagarna upplevde att de hade förändrats och utvecklats på det personliga planet efter AC. Flertalet tyckte sig även ha förändrats och utvecklats yrkesmässigt efter AC, såväl emo-tionellt, kognitivt som beteendemässigt. Man menade också att den yrkesmässiga självbilden hade förändrats eller justerats genom AC. Som det mest bestående minnet från AC angavs den återkoppling som deltagarna fick. Som sammanfattande betyg på AC gav majoriteten betyget 4-5 på en 5-gradig skala, och flertalet upplevde sig även ha blivit bedömda på objek-tiv basis i AC. Tillsammans med teoretiska utgångspunkter och empiriskt fält från

  ”AC Skåne” analyseras och diskuteras AC-metoden ur ett sociologiskt perspektiv med fokus på gruppdynamiska och socialpsykologiska processer. Det har även framförts förslag till

  ytterligare utveckling av AC-konceptet. Reflektioner och återspeglingar görs med utgångs-punkt från personliga erfarenheter från ”AC Skåne” samt med egna tankar och funderingar. En sammanfattning avslutar till sist arbetet, och uppsatsen lämnas härmed till läsaren.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Sociologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '