Lek i fritidshemmet
: Arbetslagets syn på lek

  • Jenny Färm
  • Ida Jönsson

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Studiens syfte är att undersöka hur fritidshemmens arbetslag resonerar kring leken. Undersökningen har antagit ett socialkonstruktivistiskt perspektiv vilket innebär att människan med erfarenhet konstruerar tolkningar tillsammans i sociala sammanhang. Studien baseras på en kvalitativ metod i form av semistrukturerade gruppintervjuer tillsammans med sex olika arbetslag på fritidshem i södra Sverige. I studiens analys uppenbarades först en huvudkategori (Arbetslagets syn och förhållningssätt till lek) med två underkategorier (Lek som redskap och Miljöns betydelse) där personalens stöttning i leken är av betydelse. Nämnda kategorier har vidare resulterat i tre olika teman (Formell, Informell samt Semiformell lek) vilka omfattar leken i fritidshemmet. Studiens resultat visar att personalen anser att lek är viktigt för barns utveckling, samt att de prioriterar leken trots läroplanens undervisningsbegrepp.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareLina Hellberg (Handledare), Marlene Bjärehed (Bedömande lärare) & Sara Lenninger (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: fritidshem

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nyckelord

  • lek
  • fritidshem
  • socialkonstruktivism
  • stöttning
  • personalens uppfattning

Citera det här

'