Lek och lärande
: En intervjustudie om förskollärares uppfattningar kring lek respektive lärande

 • Sophie Adlén
 • Maja Duronjic

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Lek och lärande är två omfattande begrepp som kan definieras på många olika sätt. Både lek och lärande är en del av barns vardag i förskolan, förskoleklassen och skolan. Syftet med denna studie är att undersöka och bidra med kunskaper om hur förskollärare uppfattar lekrespektive lärande samt hur leken kan användas som lärande i förskolan och förskoleklassen. Studien utgår från en kvalitativ metod genom att semistrukturerade intervjuer har gjorts. För att kunna samla på empiri till studiens syfte och frågeställningar har intervjuer gjorts med femförskollärare, en förskollärare i förskoleklass och fyra förskollärare i förskolan, i tvåkommuner i södra Sverige. Resultatet som framkommer från respondenter tolkas och utgår från den valda teoretiska utgångspunkten, det sociokulturella perspektivet. De begrepp som används och kopplas i analysen av resultatet är: appropriering, scaffolding och den proximala utvecklingszonen. Resultatet i studien visar att förskollärare är eniga om att samspel och kommunikation med andra människor är en viktig del i leken samt för barns lärande och utveckling. Slutsatsen av resultatet visar att förskollärare i vår studie uppfattar att lek och lärande förhåller sig till varandra och att de kompletterar varandra, där lek och lärandetillsammans bidrar till ett lustfyllt lärande.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareCamilla Forsberg (Handledare) & Susanne Thulin (Bedömande lärare)

Utbildningsprogram

 • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • lek
 • lärande
 • utveckling
 • förskola
 • förskoleklass
 • sociokulturellt
 • lustfyllt lärande
 • lekresponsiv undervisning

Citera det här

'