Leken som pedagogiskt förhållningssätt

 • Andreas Jönsson
 • Martina Ivarsson
 • Ania Ch Nordlöf

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Syftet med denna uppsats var att undersöka fritidslärares förhållningssätt till lek som ett

  pedagogiskt verktyg för att främja socialt samspel i fritidshemmet. I uppsatsen intervjuades fritidslärare från tre olika fritidshem som vi författare har en anknytning till. Vi använde kvalitativ metod och semistrukturerad intervjuform när vi intervjuade sex fritidslärare som arbetar med elever från årskurs F-3. I uppsatsen konstateras att det inte finns mycket tidigare forskning men vi har synliggjort en del.

  Vårt resultat visar att fritidslärarna vi intervjuat anser att leken har en viktig funktion och är väsentlig i elevernas sociala samspel. Men att använda leken som ett pedagogiskt verktyg för att främja socialt samspel för fritidslärarna är alla inte lika eniga om.

  Vår teoretiska grund vilar på ett sociokulturellt perspektiv, där lärandet och utvecklingen bidrar till kommunikationen och för det sociala samspelet för eleverna, som i grunden baseras på den enskilda elevens erfarenheter oc h kunskaper. Lev S Vygotskij är en av teoretikerna bakom den sociokulturella teorin. Vygotskij anser att lek handlar om att få grepp om sociala regler och normer som eleverna lär sig i leken. 

  Tilldelningsdatum2016-jan.-12
  OriginalspråkSvenska
  HandledareKenny Schylander (Handledare) & Charlotte Tullgren (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • fritidshem
  • förhållningssätt
  • lek
  • socialt samspel
  • pedagogiskt verktyg
  • sociokulturellt perspektiv

  Citera det här

  '