Lekens betydelse för barnens lärande och utveckling i förskolan
: Förskollärares uppfattningar om barns lek

  • Ida Durkan
  • Frida Manecke

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar av leken och dess betydelse för barns lärande och utveckling i förskolan, samt hur förskollärarna uppfattar sitt förhållningssätt med barnen i den fria leken. Studien belyser vikten av leken och lekens betydelse i förskolan och hur förskollärares förhållningssätt påverkar den. Studien är utförd med en kvalitativ metod genom intervjuer och observationer av fyra förskollärare på en förskola i en mindre ort i södra Sverige och grundar sig i en fenomenografisk forskningsansats. Intervjuerna har transkriberats med med stöd av våra forskningsfrågor där intervjusvaren har sorterats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys och kategoriserat dem. Resultatet visar att förskollärarna uppfattar barns lek som betydelsefull för deras lärande och utveckling. De uppfattade även det är den fria leken som tar störst plats i förskolans verksamhet, där de tyckte att deras egna lek är deras, medan när förskollärarna var med blev leken vuxenstyrd. Deras förhållningssätt i leken är att observera vad barnen gör, och stötta när det behövs där de upplevde det svårt att förstå när barnen ville att de skulle bli delaktiga.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareAngerd Eilard (Handledare) & Maria Rosberg (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • Förskollärare
  • förskola
  • förhållningssätt
  • lek
  • fri lek

Citera det här

'