Lekens betydelse i fritidshemmet
: Utifrån pedagogernas uppfattning

 • Micaela Svensson
 • Daniella Frantzén

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Undersökningens syfte är att undersöka kvalitativa skillnader i pedagogers uppfattningar kring leken i fritidshemmet. Undersökningen utgår från ett fenomenografiskt perspektiv, då den riktar sig åt pedagogernas uppfattningar om lekens betydelse i fritidshemmet. Studien baseras på en kvalitativ metod i form av semistrukturerad intervju. Intervjun genomfördes i två gruppintervjuer på två olika skolor. I studiens resultat framkommer det tre kategorier med två underkategorier utifrån pedagogernas uppfattningar om lekens betydelse på fritidshemmet. Lekens betydelse för barns lärande, lekens betydelse i fritidshemmet och pedagogernas betydelse i leken. Pedagogerna uttrycker lekens betydelse på olika vis men det gemensamma uttrycket är att leken är viktig i fritidshemmet.

Tilldelningsdatum2021-maj-19
OriginalspråkSvenska
HandledareLina Hellberg (Handledare) & Sara Lenninger (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: fritidshem

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)
 • Lärande (50303)

Nyckelord

 • lekens betydelse
 • fritidshemmet
 • pedagogernas uppfattning
 • fenomenografi
 • barn

Citera det här

'