Lekens framträdande i undervisning med fokus på förskoleklass
: En kvalitativ studie om förskollärares syn på lek som ett pedagogiskt verktyg

 • Jessica Liljegren
 • Ida Lindström

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

En kvalitativ studie om förskollärares perspektiv på lek, lärande och undervisning i förskoleklass. Syftet med studien är att genom förskollärares berättelser beforska hur lek integreras tillsammans med skolifierad form i förskoleklassens undervisning och om samverkan mellan skolformerna främjar det. Härmed kan en djupare förståelse för lekens betydelse i förskoleklass skapas. Studien riktar sig i första hand till förskollärare som arbetar i förskoleklass men även till andra pedagoger i förskolan och skolans verksamhet samt alla som vill få en inblick i förskoleklassens verksamhet. Genom semistrukturerade intervjuer har empirin till studien samlats in. Studien tar utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet samt utvecklingspedagogiken. Resultatet synliggjorde att arbetet med att utveckla sociala förmågor hos barn i den nya gruppen i förskoleklass är mycket betydelsefull. Vidare säger studiens resultat att lek träder fram i förskoleklassens verksamhet på varierande sätt. Resultatet pekar på att lek har betydelse i förskoleklassens undervisning och används som ett pedagogiskt verktyg på olika sätt. Samverkans betydelse synliggörs också i studien.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareKatarina Johansson (Handledare) & Lena Bäckström (Bedömande lärare)

Utbildningsprogram

 • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • förskola
 • förskoleklass
 • förskollärare
 • lek
 • undervisning
 • samverkan
 • övergång
 • pedagogiskt verktyg

Citera det här

'