Lekmannarevisorers agerande i idrottsföreningar
: följs god revisionssed?

 • Ann-Sofie Gangefors
 • Josefin Svensson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Lekmannarevisorer är ofta förtroendevalda utan någon relevant utbildning som skulle anses likvärdig den en yrkesverksam revisor har. Trots att lekmannarevisorerna inte har några direkta formkrav som en professionell revisor har så ska de följa god revisionssed. Grunden för god revisonssed är enligt FAR att revisorn ska vara oberoende, ha rätt kompetens och vårda tystnadsplikten. En verksam revisor har dessa ledord i ryggmärgen men en novis (som man kan utgå från att en lekmannarevisor är) har de troligen inte lika inpräntade. Man kan undra vad som är drivkraften bakom hur dessa lekmannarevisorer i idrottsföreningar agerar i olika situationer med tanke på att det också är mycket känslor involverade. Målsättningen för en idrottsförening är inte inriktad på samma vinstdrivande mål som andra bolag utan det är de sportsliga framgångarna som värdesätts högst. Syftet med denna studie är att utforska vad som påverkar handlingsutrymmet för lekmannarevisorer som verkar i idrottsföreningar. En explorativ forskningsfilosofi har använts tillsammans med en abduktiv ansats och en kvalitativ metod. 

  Med studien har vi funnit att volontärerna har en mycket viktig roll för idrottsföreningarnas överlevnad och att de rekryteringsproblem som finns idag troligen påverkar lekmannarevisorns handlingsutrymme negativt. Vidare visade det sig att den ekonomiska kompetens som vi trodde var en förutsättning för att kunna följa god revisionssed fick helt andra effekter på revisionen, främst negativa då granskningen av verksamhet (styrelsens arbete) inte gjordes. Studie visar också på att det finns ett behov av tydligare riktlinjer och krav på föreningarna och lekmannarevisorerna så att uppdraget i sig i framtiden har större möjlighet att utföras i linje med medlemmarnas intresse och god revisionssed. Då författarna av denna uppsats inte har funnit någon tidigare forskning som tittat på lekmannarevisorers agerande i idrottsföreningar (utifrån handlingsutrymmet) så kan resultatet hjälpa till att förstå området bättre. Resultatet kan användas för att göra idrottsföreningar medvetna om vilka faktorer som påverkar lekmannarevisorernas agerande och på så vis belysa vikten av dessa när man utser lekmannarevisorer i framtiden.  

  Tilldelningsdatum2013-juli-11
  OriginalspråkSvenska
  HandledarePernilla Broberg (Handledare) & Timor Umans (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • lekmannarevisorer
  • idrottsföreningar
  • handlingsutrymme

  Citera det här

  '