Let’s talk about sex…ualitet, samtycke och relationer!
: En kvalitativ undersökning om hinder och utmaningar inom sexualkunskap

  • Camilla Levin
  • Matilda Ripa

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Denna studie syftar till att undersöka de hinder och utmaningar lärare möter i sexualundervisningen i grundskolans årskurs 4-6. I tidigare forskning framkommer ingen specifik forskning inom den svenska kontexten vilket ligger till fokus i denna studie. Det teoretiska ramverket har utgått från en kombination av fenomenografi och ramfaktorteorin. För att undersöka forskningsfrågan användes en kvalitativ metodansats med semistrukturerade intervjuer där sex lärare medverkade. Utifrån intervjuerna identifierades tre ramfaktorer som påverkar sexualundervisning. Dessa är; pedagogiska ramar, administrativa- och resursrelaterade ramar samt ramar utifrån elever och deras kulturella bakgrund. Resultatet visar att lärarna upplever utmaningar såsom avsaknaden av tydliga riktlinjer gällande läroplanen samt en brist på utbildning inom sexualitet, samtycke och relationer, vilket leder till att det förekommer flera svårhanterliga aspekter av undervisningen såsom sociala medier och pornografi. Dessutom framkommer brist på stöd samt resurser i form av kollegiala samarbeten och adekvat undervisningsmaterial. Även elevers varierade mognadsnivåer upplevs som utmanande i planering av undervisningsinnehåll. Slutligen visar resultatet på utmaningar kring den rådande mångfald av elevers kulturella bakgrund som påverkar undervisningskontexten. En slutsats som framkommer i denna studie är att många av de utmaningar som har identifierats är ömsesidigt relaterade och kan potentiellt förhindras genom ökad ämnesutbildning för lärare i skolverksamheter.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareSara Brommesson (Handledare), Johan Mårtensson (Bedömande lärare) & Petra Magnusson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • sexualkunskap
  • sexualundervisning
  • mellanstadie
  • lärares uppfattningar
  • hinder och utmaningar

Citera det här

'