Life is like accounting everything must be in balance
: en studie av en redovisningsrekommendation i de skånska kommunerna

 • Emelie Jörlöv
 • Anna Öhrström

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Att implementera och tolka redovisningsrekommendationer kan skapa både förståelse och förvirring inom en organisation. De svenska kommunerna arbetar under reglering från den kommunala redovisningslagen men även efter rekommendationer och normerande råd från Rådet för kommunal redovisning. Efter en genomförd verksamhetsanalys där problem med användandet av en ny redovisningsrekommendation uppdagades kan det vara intressant att undersöka hur användningen av nya redovisningsrekommendationer påverkar arbetet på kommunerna. Syftet med uppsatsen är att identifiera och beskriva svårigheterna med att använda rekommendationer och lagar för exploateringsredovisning. Rådet för kommunal redovisning gav 2012 ut nya rekommendationer gällande redovisning av exploateringsprojekt och det är de rekommendationerna som kommer ligga till grund för studien. Empirin som studien bygger på är framtagen genom en webbaserad enkätundersökning samt en kvalitativ årsredovisningsstudie. En kombination av redovisningsteorier och deskriptiv beslutsteori kommer att analyseras tillsammans med den insamlade empirin för att få en bred diskussion om påverkningsbara faktorer. Den insamlade empirin visar på att kommuner med många exploateringsprojekt upplever svårigheter med den nya rekommendationen för exploateringsredovisning som kommuner med mindre antal exploateringsprojekt inte upplever. De svårigheter och problem som upplevs vid redovisning av exploateringsprojekt är att det är administrativt komplext då varje exploateringsprojekt ska särredovisas. Att särredovisa projekten är inte så svårt i de små kommunerna som har mindre än nio exploateringsprojekt men i kommuner som har mer än nio projekt ökar antal problem i takt med antal projekt. Genom empirin från enkätundersökningen påvisades även svårigheter med att kommunicera exploateringsredovisningen till politikerna, som använder informationen sombeslutsunderlag. Detta är något framtida forskning skulle kunna undersöka närmare, egenintresset hos politikerna som vill styra tjänstemännen på kommunerna och egenintresset hos politikerna i regeringen som vill styra tjänstemännen på kommunerna genom reglering av Rådet för kommunal redovisning.

  Tilldelningsdatum2015-sep.-03
  OriginalspråkSvenska
  HandledareErling Emsfors (Handledare) & Pernilla Broberg (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • redovisning
  • revision
  • exploateringsredovisning
  • rkr

  Citera det här

  '