Litteraturundervisning för alla? En studie om hur elevers erfarenheter och intressen tillvaratas i svenskämnets litteraturundervisning

 • Johnny Sundström
 • Lena Widerberg

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Syftet med uppsatsen är att belysa hur elever upplever att deras erfarenheter och intressen tas tillvara i svenskämnets litteraturundervisning. Huvuddelen av undersökningen är av kvalitativ natur och den har genomförts i form av intervjuer. Intervjuerna har sedan analyserats med stöd av styrdokument, tidigare forskning och studiens teoretiska utgångspunkter. De teorier som ligger till grund för uppsatsen är det sociokulturella perspektivet och läroplanens fyra F, samt att lärande till stor del är relaterat till elevens tidigare upplevelser och till elevens tidigare förvärvade kunskaper och insikter. Undersökningen baseras på intervjuer med fyra gymnasielever och fyra elever från grundskolans skolår nio.

  Studien visar att eleverna inte upplever skönlitteraturen i skolan som meningsfull i någon större utsträckning, vilket kan bero på att deras intressen och erfarenheter åsidosätts i svenskämnets litteraturundervisning. Sammanfattningsvis erbjuder undersökningen en ökad förståelse för hur elever tänker gällande skönlitteratur. De slutsatser som dras utifrån diskussionsavsnittet är att lärare och elever inte alltid möts i samförstånd när det gäller urvalet och användningen av skönlitteratur i skolan.

  Tilldelningsdatum2008-juni-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '