Livet efter stroke
: En litteraturöversikt om personers upplevelser av att förlora funktioner efter en stroke

  • Camilla Jansson
  • Maja Tjernell

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Stroke är en folksjukdom som är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. En stroke medför ofta olika komplikationer vilket kan bidra till en sämre livskvalitet. Aktiviteter som personen klarat av innan blir plötsligt en utmaning och för att vårdpersonal ska kunna ge en bra omvårdnad behövs det insikt om upplevelsen efter uppkommandet av en stroke. Syfte: Syftet var att beskriva personers upplevelser av att förlora funktioner efter att ha drabbats av en stroke. Metod: En allmän litteraturöversikt som baserades på nio kvalitativa vetenskapliga artiklar genomfördes. Databaserna Cinahl Complete och Pubmed användes. Analysprocessen utgick från tre analyssteg enligt Friberg. Resultat: Frustration och att känna sig osjälvständig var tydliga upplevelser genom resultatet. Resultatet delades in i fyra kategorier: Att inte längre ha en fullt fungerande kropp, svårt att hantera känslorna, att få förståelse och anpassa sig till den nya livssituationen och att inte klara sig själv och behöva hjälp från andra. Diskussion: Metoden diskuterades utifrån trovärdighetsbegreppen: tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. Från resultatet lyfts tre fynd. Det ena fyndet handlar om att behöva få hjälp från andra vilket bidrar till att autonomi och integritet kränks. Det andra fyndet handlar om känslorna frustration och låg självkänsla som kan uppkomma efter stroke där samhället även påverkar. Det tredje fyndet handlar om att få en förståelse för sjukdomen för att kunna återhämta sig. Fynden diskuteras utifrån personcentrerade omvårdnadsmodellen och Stages of changes förändringssteg.

Tilldelningsdatum2021-juni-11
OriginalspråkSvenska
HandledareEllinor Edfors (Handledare) & Eva Clausson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • stroke
  • upplevelse
  • funktionsnedsättning
  • litteraturöversikt

Citera det här

'