Livet förändras efter en brännsskada
: Allmän litteraturstudie

 • Inés Stynsberg
 • Matilda Frostgård

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Livet förändras för individer som drabbats av en brännskada. Många får beståendeärr och funktionsnedsättning som innebär stora sociala, fysiska och psykiska utmaningar sompåverkar deras liv. Brännskada är ett trauma som uppstår när huden kommer i kontakt medvärme. Huden fungerar som skydd för inre organ, reglerar kroppstemperatur ochvätskemängd, fungerar som känsel och kontaktyta samt infektionsbarriär.Syfte: Syftet var att belysa individers upplevelser av livet efter en brännskada.Metod: En allmän litteraturstudie genomfördes baserad på kvalitativa och kvantitativavetenskapliga artiklar.Resultat: Resultatet visade att individer som drabbats av en brännskada upplevde sin kroppsom främmande och kände sig begränsad i vardagen på grund av funktionsnedsättning ochsynliga ärr. Stödet från närstående var ovärderligt för dessa personer och det hjälpte demgenom den långa rehabiliteringen. Upplevelsen av meningsfullhet var mycket viktigt och detfann individerna genom att ha ett meningsfullt arbete och bli accepterade av samhället.Konklusion: Det sociala nätverket har stor betydelse för individens förmåga att hanteraföljderna efter en brännskada och påverkar även individens psykiska tillstånd. Därför är det avvikt att involvera hela familjen i omvårdnaden.

  Tilldelningsdatum2011-sep.-14
  OriginalspråkSvenska
  HandledareElisabeth Ekberg (Handledare) & Inga-Britt Lindh (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • brännskada
  • förändring
  • kasam
  • litteraturstudie
  • sjuksköterska
  • upplevelse

  Citera det här

  '