"Livet måste levas framlänges men förstås baklänges"
: en empirisk studie om lärares inställning till begreppen historiemedvetande samt genetiskt och genealogiskt perspektiv

 • Roxanne Ahlenius
 • Catarina Färjh

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Som historielärare finns olika nyckelbegrepp som är centrala för ämnet historia. Tre av dessa kommer studeras i denna uppsats där syftet är att studera historiemedvetande samt de genetiska och genealogiska perspektiven i relation till lärares verklighet och de båda läroplanerna Lpf94 och Gy11. Dessa tre begrepp är därmed uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Kvalitativa intervjuer har utförts för att söka svar på uppsatsens frågeställningar och då texter och intervjusvaren varit i behov av tolkning har den hermeneutiska metoden använts.

  Studien visar att begreppet historiemedvetande är mångtydigt och svårdefinierat, både för lärare, teoretiker och forskare. En annan slutsats som kunde dras av studien visar att historieundervisningen är präglad av den kronologiska traditionen, vilket även kan benämnas som det genetiska perspektivet. Vad gäller styrdokumenten är begreppet historiemedvetande svårdefinierat även där och den nuvarande Gy11 är mer inriktat på kronologi än den tidigare.

  Tilldelningsdatum2014-feb.-19
  OriginalspråkSvenska
  HandledareLars Andersson Hult (Handledare)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • historiemedvetande
  • genetiskt perspektiv
  • genealogiskt perspektiv
  • lpf94
  • gy11
  • kronologi
  • tematiskt arbete

  Citera det här

  '