Livet på äldreboende
: ur boendes perspektiv

 • Arazo Faizian
 • Almedina Kaltak

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Antalet personer över 80 år kommer att öka dramatiskt under de närmaste decennierna. Allt fler äldre blir beroende av vård på äldreboende. Joyce Travelbees omvårdnadsteori används för att förklara omvårdnadsprocessen och den mellanmänskliga relationen för att uppnå en god omvårdnad. Syftet: Syftet med litteraturstudien var att belysa hur det är att vara äldre och bo på ett äldreboende. Metod:Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie, baserad på 14 vetenskapligt granskade artiklar. Datainsamlingen genomfördes i elektroniska databaser. Artiklarnas tillförlitlighet granskades enligt Röda Korsets Högskolas granskningsmall. Resultat: Tre kategorier framkom: upplevelsen av den egna kroppen, upplevelsen av den sociala miljön och upplevelsen av relationen till vårdgivaren. Att bli sedd och skapa en god relation till vårdpersonalen var viktigt för den äldre. Resultatet visar att kroppsförändringar är ett känsligt ämne för den äldre och att behovet av hjälp var svårt att acceptera. Äldreboende uppfattades av många som isolerande och rutinmässig. Diskussion: De utmärkande fynden kommunikation, kroppsliga förändringar och relationen till vårdpersonalen diskuteras. Slutsats: En uppenbar förändring behövs inom äldreomsorgen för att de äldre ska få ett värdefullt liv.

  Tilldelningsdatum2011-juni-30
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMarie Rask (Handledare) & Lars Axelsson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • äldreboende
  • omvårdnad
  • äldre
  • upplevelse

  Citera det här

  '