Livskvalitet i mötet med döden
: Patienternas upplevelser av den palliativa vården vid cancer

 • Sandra Persson
 • Alexandra Pettersson
 • Lovisa Åkerblom

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet: Syftet var att belysa hur patienter med cancer upplevde livskvalitet i den palliativa vården. Bakgrund: I Sverige dör cirka 20 000 personer av cancer årligen. Den palliativa vården inkluderar vård av alla patienter vid livets slut, där syftet är att tillgodose patientens fysiska, psykiska och existentiella behov för att upprätthålla hög livskvalitet. Metod: En allmän litteraturstudie ur ett patientperspektiv genomfördes ikombination med en induktiv innehållsanalys. Resultat: Studien visade att patienterna upplevde att fysiska och psykiska symtom påverkade deras livskvalitet i den palliativa vården. Miljön och samspel individer emellan hade stor betydelse för upplevelsen av livskvalitet. Trots att patienterna ständigt försämrades sjukdomsmässigt ansåg de att den palliativa omvårdnaden förbättrade livskvaliteten. Diskussion: Sjuksköterskan måste möta varje patient som en individ. Fokus bör ligga på individens upplevelser av livskvalitet och de behov patienterna uttrycker. För att hög livskvalitet ska uppnås måste omvårdnaden vara individ npassad. Slutsats: Sjuksköterskan bör vara införståddi vilka faktorer kring sjukdomen som inverkar på patienternas upplevelse av livskvalitet i omvårdnaden.

  Tilldelningsdatum2011-juni-16
  OriginalspråkSvenska
  HandledareAnna-Carin Attåsen (Handledare)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

  Nyckelord

  • palliativ vård
  • cancer
  • patienter
  • upplevelser
  • livskvalitet
  • sjuksköterskor
  • samspel
  • symtom

  Citera det här

  '