Lobbying-effekter på utvecklingen av IFRS för SME
: Utifrån intressentperspektiv

 • Rahaf Sheikh Sleiman
 • Weronika Konfederak

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Idag förknippas flera problem till införandet och användningen av IFRS for SME vilket medför osäkerhet om IASB har verkligen tagit hänsyn till intressenternas åsikter vid utvecklingen av dessa standarder. Därför syftar uppsatsen till att undersöka vilka åsikter har framkommit gällande utvecklingen av IFRS for SME, hur intressenternas åsikter skiljer sig beroende på intressentgruppen och geografisk region samt om IASB har verkligen tagit hänsyn till deras åsikter. Uppsatsen bygger på en kvalitativ innehållsanalys av comment letters och deskriptiv statistik som används för att sammanställa och presentera data som framkommer i comment letters. För att uppfylla syftet har intressentteorin, lobbying and the economic interest group of regulation samt en omfattande literature review använts. De ovannämnda teorierna och tidigare forskning utgör utgångspunkten för analysen av uppsatsens empiriska data. Resultaten visar att intressenterna har olika åsikter beroende på vilken intressentgrupp och geografisk region de tillhör och att IASB har tagit hänsyn till intressenternas åsikter vid utvecklingen av IFRS for SME. Däremot har IASB prioriterat vissa intressentgrupper framför andra vilken kan motiveras med hjälp av teorierna. I vissa fall har IASB inte tagit hänsyn till intressenternas åsikter. Dock finns det andra faktorer som kan ha påverkat beslutet.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareMaria Bengtsson (Handledare), Titti Eliasson (Bedömande lärare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Redovisning och revision

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • Due process
 • IFRS för SME
 • intressentperspektiv
 • lobbying
 • små och medelstora företag
 • standardsättningsprocess
 • åsikter

Citera det här

'