Luftföroreningarnas påverkan på landskaps identitet
: en studie på luftföroreningarnas påverkan på landskapets identitet i Sarajevo, Bosnien-Hercegovina

 • Merima Zuzic

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Detta arbete handlar om de rådande miljöproblem som finns i Sarajevo, Bosnien-Hercegovina. Detta arbete grundar sig primärt i att besvara frågan om det finns en korrelation mellan landskapsidentitet och de rådande miljöproblemen i Bosnien-Hercegovina.  Denna fråga besvaras utförligt genom hela undersökningen med hjälp av både primära och sekundära data. Med andra ord kan man se det besvaras i både teori och praktik. För att få en djupare förståelse börjar uppsatsen med grundinformation gällande Sarajevo likväl som Bosnien-Hercegovina för att sedan redogöra för de miljöproblem som belastar samhället. För en ytterligare förståelse av landskaps identitet beskrivs detta utförligt med hjälp av tidigare studier gällande området. För att få fram ett resultat gällande frågeställningarna har man utgått från de undersökningar som har gjorts på området över hur miljön påverkar befolkningen i området. Detta resulterade i en hypotes om att invånarna i Sarajevo borde påverkas på ett negativt sätt. Denna hypotes förstärktes sedan av en enkätundersökning där invånarna fick beskriva hur de upplevde miljöproblemens påverkan på landskaps identiteten med egna ord. Det kan konstateras utifrån både den primära data som är den tidigare forskningen samt den sekundära data vilket är min egen forskning att landskaps identiteten har påverkats negativt av de luftföroreningar som finns i Sarajevo. Hypotesen stämde alltså överens med slutresultatet i denna undersökning.

Tilldelningsdatum2020-juni-22
OriginalspråkSvenska
HandledareThomas Beery (Handledare) & Elisabeth Einarsson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Landskapsvetarprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Miljövetenskap (10502)

Nyckelord

 • miljöpåverkan
 • luftförorening
 • drabbade områden
 • samarbetsprojekt
 • landskapsidentitet
 • bosnien & hercegovina
 • sarajevo

Citera det här

'