Lust att läsa
: Lärarens inställning och arbete med läslust

 • Sabrin Al-Rifai
 • Selma Zahirovic

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Studiens syfte är att synliggöra lärares inställning till läslust samt hur lusten för läsning omsätts i undervisningen. Studien har en kvalitativ ansats, då den ämnar besvara våra forskningsfrågor genom djupgående intervjuer. Studien bygger på den insamlade empirin för läsfrämjande undervisningsmetoder som tre lärare i svenska för årskurs 4–6 upplever fungerar i deras klassrum. Studien grundar sig på den sociokulturella teorin där lärande och utveckling sker via sociala och kulturella redskap. Hur skapas en lust för läsning i grundskolan och vilka metoder uppfattas fungera bland lärare i den verkliga skolan? För att besvara detta har studien följande forskningsfrågor:

·       Vilken inställning har lärare till läslust? 

·       Vilka aspekter påverkar elevers läslust enligt lärare?

·       Vilka undervisningsmetoder använder sig lärare av för att främja elevers läslust?

Resultatet visar att lärare i svenska främst arbetar med gemensam läsning, detta är högläsning i grupp och helklass. Det visar även att det kooperativa arbetssättet i läsundervisningen främjar elevers läslust, läsförståelse och möjliggör till interaktion. Dessutom visar resultatet att läslust är personlig. En inre känsla som väcker nyfikenhet till att vilja veta mer och väcker lust till nya kunskaper och upplevelser. 

Tilldelningsdatum2021-juni-14
OriginalspråkSvenska
HandledareChristoffer Dahl (Handledare) & Yair Sapir (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)
 • Pedagogik (50301)
 • Didaktik (50302)

Nyckelord

 • högläsning
 • kooperativt lärande
 • läslust
 • läsmiljö
 • undervisningsmetoder

Citera det här

'