Måltidskvalitet i förskolan
: bidrag till ett kvalitetsbedömningssystem

 • Suncica Grac
 • Christine Bergentz

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Måltidskvalitet ingår i det ständiga förbättringsarbete som varje förskola i Sverige måste göra enligt skollagen. Studien, som görs på uppdrag av Miljöförvaltningen Malmö stad, inriktar sig på detta kvalitetsarbete. Genom att ta fram kriterier för en checklista för måltidkvaliteten och att identifiera vad måltidskvalitet innebär för personer som är knutna till måltiden i förskolan (chefer, kockar, pedagoger och föräldrar), är målsättningen att detta blir en hjälp i kvalitetsarbetet.

   

  Olika organisationers sätt att hantera, utvärdera och använda sig av olika modeller och redskap för att förbättra måltidskvaliteten har inspirerat sammansättningen av checklistan.

   

  I litteraturgenomgången bekräftas teorier som uppkommit under analysarbetet kring vad en måltid är och på vilket sätt kvalitet kan bedömas. Resultatet av litteraturgenomgångenvisar att måltidskvalitet beskrivs som ett komplext begrepp bestående av olika delar, där mat, miljö och service tillsammans formar måltidskvalitet.

   

  Genom semistrukturerade intervjuer och enkäter har en uppfattning om förskolornas kvalitetsarbete inom måltidsverksamheten erhållits, som visar på en stor bredd och stora skillnader i hur man arbetar med måltidskvalitet. På frågan vad måltidskvalitet betyder för de olika yrkesgrupperna är dock svaren samstämmiga, -att råvaran ska vara god, aptitlig, ekologisk eller komma från producenter i närområdet.

   

  Det visade sig att samarbetet mellan chefer och övrig personal fungerade men att det inte förekom några direktiv ”uppifrån” som reglerade måltidsarbetet. Samarbetet mellan kök- och pedagogerna, som beskrivs som viktig i kvalitetsarbetet, var mycket litet och man letade efter sätt att lösa detta. Kriterierna för checklistan; ”Mat och råvarornas kvalitet”, ”Måltidssituationen”, ”Arbetsmiljö och samverkan” samt ”Utbildning och utveckling” har arbetats fram som ett resultat av vårt empiriska material samt den genomgång av tidigare studier och modeller som genomförts inom ramen för uppsatsarbetet.

  Tilldelningsdatum2013-maj-13
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMaria Nyberg (Handledare), Bitte Müller-Hansen (Handledare) & Viktoria Olsson (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Gastronomiprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)
  • Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap (50901)

  Nyckelord

  • måltidskvalitet
  • kvalitetsarbete
  • måltid
  • förskola
  • checklista

  Citera det här

  '