Möblering och placering av elever i klassrummet kopplat till studiero
: En intervjustudie med sex lärare som undervisar i grundskolans senare år

 • Jeanette Bos

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Tidigare forskning kring klassrumsmöblering visar på att den med fördel sker efter undervisningsform; exempelvis gruppkonstellationer för grupparbeten och rader för individuellt arbete. Rader framställs som den konstellation av möbler som har den mest positiva effekten på elevernas beteende, och är den vanligaste möbleringen i svenska skolor. Syftet med denna studie var att undersöka vilken uppfattning lärare som undervisar i grundskolans senare år har kring möblering och placering av elever i klassrummet kopplat till studiero. Sex lärare intervjuades för att kunna ge en bild av hur lärare på fältet arbetar med och resonerar kring ämnet. Resultatet av studien visar att lärarna delvis är missnöjda med klassrummen som de ser ut idag. De har olika tankar kring använd möblering i klassrummet och anger att de främst möblerar efter innehållet i undervisningen och för att främja elevernas lärande. De intervjuade lärarna sa sig inte möblera med studiero som huvudsyfte, men använder däremot placering av elever i klassrummet som en strategi för att skapa studiero. Med studiero som ett viktigt mål sprids de elever som tenderar att störa de andra ut iklassrummet. Då lärarna använder olika sorters konstellationer av möbler, samt byter klassrum mellan lektionerna, uppkommer svårigheter att skapa och upprätthålla önskvärda möbleringar. Slutsatsen är att lärare med fördel hade kunnat arbeta gemensamt i lärarlaget med möblering och placering för att underlätta i arbetet med detta och för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande.

  Tilldelningsdatum2010-juli-14
  OriginalspråkSvenska
  HandledareBritten Ekstrand (Handledare) & Eva Svederberg (Examinator)

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nyckelord

  • klassrumsmiljö
  • möblering
  • studiero
  • inlärning

  Citera det här

  '