Möjliga konflikter mellan svenska skogsmyndigheter
: Förekommer det konflikter mellan myndigheter berörande skog?

  • Amalia Eriksson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Arbetet består av en fördjupad analys utifrån en konfliktförebyggande modell som relaterat till skog, från naturskydd till avverkning. Modellen utvecklades under vårterminen 2023 på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på programmet miljöstrateg - mark, vatten och samhällsutveckling på Högskolan Kristianstad. Syftet är att undersöka om det förekommer konflikter mellan myndigheterna som berör skog, hur dessa konflikter då ser ut och om de kan förebyggas. Arbetet genomföres med kvalitativ, semistrukturerad intervju samt litteraturanalys varav att det blev en helhetsanalys också med grund i empiriska materialet. Intervjuerna skedde digitalt och svaren transkriberades. Litteraturundersökningen relaterat till studiens ämnesområde visade inte någon förekomst av konflikter mellan myndigheter. Däremot beskrevs konflikter mellan myndigheter och skogsägare. I litteraturen beskrivs en problematik som finns i skogens mångfunktionalitet som den enskilde skogsägaren måste förhålla sig till samtidigt som det finns svårigheter i att få rådgivning hos myndigheterna. Intervjuernas resultat visade inga tecken på konflikter mellan myndigheter utan endast konflikter mellan myndigheter och privata aktörer. Där beskrevs en ”kommunikationslucka” som myndigheterna inte kunde fylla som rådgivare till de privata skogsägare som söker rådgivning hos dem. Denna kommunikationslucka kan biosfärprogrammet, som berör naturvård och hållbar utveckling, fylla genom att vara en aktör som sammanför samtliga parter som berör skogens mångfunktionalitet. Inga tillfredställande slutsatser kan dras om det förekommer konflikter mellan myndigheter relaterat till skog. Däremot påvisar det att det finns möjlighet för vidare forskning i om det förekommer konflikter mellan myndigheter relaterat till skog samt att analysera denna kommunikationslucka mellan myndigheter och privata aktörer.
Tilldelningsdatum2023-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareSiri Maasen (Handledare), Christel Persson (Handledare) & Pär Söderquist (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Miljöstrateg – Mark, vatten och samhällsutveckling

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Miljövetenskap (10502)

Citera det här

'