Möjlighet till glädje och utveckling, med risk för emotionell påfrestning
: Sjuksköterskors upplevelser av existentiella samtal inom palliativ vård. En litteraturstudie

  • Elin Lautrup
  • Sandra Strömberg

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Bakgrund: Sjuksköterskan möter med stor sannolikhet patienter med palliativt vårdbehov. Det är då sjuksköterskans uppgift att minska patienternas lidande. Genom förståelse för patienters existentiella tankar och behov kan sjuksköterskan bidra till ökat välbefinnande och minskat lidande hos patienter den sista tiden i livet. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av existentiella samtal med patienter med palliativt vårdbehov. Metod: Studien var en kvalitativ litteraturstudie baserad på 15 artiklar. Artiklarna granskades med Högskolan Kristianstads granskningsmall för kvalitativa artiklar. Kvalitativ textanalys utfördes i fem steg. Resultat: Studien resulterade i tre huvudkategorier; Professionell och personlig utmaning och utveckling under samtalen, Givande upplevelser som uppkom under samtalen och Betungande känslor som uppkom under samtalen. Diskussion: I metoddiskussionen lyftes styrkor och svagheter upp utifrån trovärdighetbegreppen tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. I resultatdiskussionen lyftes fyra centrala fynd upp vilka relaterades till tidigare forskning.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareMaria Fransson (Handledare) & Helena Larsson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • Sjuksköterska
  • Palliativ vård
  • Existentiella samtal
  • Upplevelser
  • Kvalitativ litteraturstudie

Citera det här

'