Möjlighet till rättighet
: En kvalitativ studie om huruvida deltagare inom daglig verksamhet ges möjlighet att utöva sin rättighet till kommunikation

 • Kicki Eklund
 • Linn Wetterstrand

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Inom särskolan råder ett fokus på framtida självständighet vilket till stor del handlar om möjligheten att kommunicera. Således arbetar man mycket med alternativ, kompletterande kommunikation (AKK). Majoriteten av de elever som lämnar grund- och gymnasiesärskolan sysselsätts sedan inom daglig verksamhet. Hur de arbetar där och vilka metoder de använder, bör således påverka vilka arbetssätt och metoder som används inom särskola för att förbereda eleverna inför vuxenlivet. Trots det upplever vi och våra kollegor inom grundsärskolan en stor okunskap kring just daglig verksamhet och vad det innebär. Syftet med studien är således att undersöka och analysera kommunikation inom daglig verksamhet, med särskilt fokus på AKK, ur personalens perspektiv. Semistrukturerade intervjuer genomfördes av totalt sju anställda inom fyra olika dagliga verksamheter. Dessa dokumenterades med ljudinspelning och transkribering, följt av bearbetning genom tematisk innehållsanalys. Resultatet tolkades sedan med hjälp av begrepp hämtade från den sociokulturella teorin. Studien visade en stor skillnad i resurser i daglig verksamhet gentemot särskolan vilket kan få betydande konsekvenser. Dessa visar sig främst genom mer analoga metoder såsom bildstöd och tecken, lägre personaltäthet och kompetens inom AKK. Genom studien framkommer också en vilja att utöka samarbetet med särskolor för att lära av varandra och främja en röd tråd från utbildning till vuxenliv för personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF). Då särskola och daglig verksamhet båda ingår i det system samhället byggt upp för personer med IF, behöver passagerna däremellan ses över och ett aktivt samarbete för en röd tråd utvecklas. Likaså behöver vi som speciallärare i grundsärskolan se över de AKK-metoder vi använder och hur de används, för att eleverna ska vara så väl förberedda som möjligt när de lämnar skolans värld och går ut i vuxenlivet.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareSarah Rangstrand Hjort (Handledare), Lotta Anderson (Bedömande lärare) & Daniel Östlund (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Speciallärarprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • AKK
 • daglig verksamhet
 • grundsärskola
 • gymnasiesärskola
 • intellektuell funktionsnedsättning
 • kommunikation
 • specialpedagogik
 • vuxenliv

Citera det här

'