Möjligheten att välja sin egen död
: En litteraturstudie om eutanasi

 • Sten Grytzell
 • Daniel Kraljevic

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: I Sverige är eutanasi inte lagligt men frågan om legalisering är aktuell i den rådande samhällsdebatten. I Nederländerna däremot, där eutanasi är legaliserat, visar statistik att år 2019 var det 6092 som fick eutanasi och att majoriteten av dessa led av en dödlig sjukdom. I Sverige behandlas patienter med dödliga sjukdomar som är nära livets slut palliativt. Palliativ vård strävar efter att symptomlindra och förbättra livskvalitén för patienten. Den personcentrerade vården utgår från en holistisk syn på människan där patienten ses som en person och inte som sin sjukdom. Sjuksköterskors arbete grundas i ett holistiskt synsätt vilket förutsätter att de förstår patienters inställningar och känslor. Syftet med studien blev därför att belysa dödligt sjuka patienters inställning till eutanasi.
Metod: En kvalitativ litteraturstudie på åtta artiklar som fanns via databaserna Cinahl Complete och PubMed. Artiklarna granskades med hjälp av HKRs granskningsmall och analyserades via Fribergs analysmodell.
Resultat: Resultatet av studien blev tre huvudkategorier Lidande, Rädsla och Kontroll. Lidande har Smärta och Börda som underkategorier. Rädsla har Oro och Sjukdomsförloppet som underkategorier. Kontroll har Självmord, Mening, Mista sig själv och Religionens roll som underkategorier.
Slutsats: Studiens resultat visar en variation av inställningar och känslor som härstammar från olika former av fysiskt, psykiskt och existentiellt lidande. Studien fann både rädslor för konsekvenserna som eutanasi kan medföra och lättnader av möjligheten till eutanasi.
Tilldelningsdatum2023-maj
OriginalspråkSvenska
HandledareAnna-Karin Edvinsson (Handledare) & Elisabet Rothenberg (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

 • eutanasi
 • dödligt sjuk
 • patient
 • palliativ
 • litteraturstudie
 • inställning

Citera det här

'