Möjligheter eller hinder? Skolutveckling utifrån ett specialpedagogiskt- och ett skolledarperspektiv

 • Petra Fördig Mössler
 • Eva Schelin

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna studie är att ta reda på vilka faktorer som möjliggör respektive hindrar skolutveckling utifrån ett specialpedagogiskt- och skolledarperspektiv samt att titta på specialpedagogens roll i skolutvecklingen. Utifrån detta syfte ställs frågorna; vilka faktorer spelar in för att möjliggöra eller hindra skolutveckling, vilket samarbete finns mellan rektor och specialpedagog i skolutvecklingsfrågor samt vilken roll har specialpedagogen i skolutvecklingen i en skola för alla? Kvalitativa intervjuer har genomförts med fyra skolledare och fyra specialpedagoger i tre olika kommuner. Resultatet av den kvalitativa studien analyseras och tolkas utefter en hermeneutisk ansats vilket innebär att mönster och samband tolkas. Syftet med en hermeneutisk ansats är att få förståelse. Studien visar att det som möjliggör skolutveckling bland annat är samarbete mellan specialpedagog och skolledare, att specialpedagog och skolledning följer med i samhällsutvecklingen och den aktuella forskningen samt delger detta till övrig personal. Dialog, diskussion, reflektion och utvärdering gynnar skolutvecklingen. De hinder som föreligger för att skolutveckling ska ske är bland annat tid, ekonomi samt medarbetare som inte vill förändras eller som tar förändringar negativt. Resultatet visar även att specialpedagogens roll i skolutvecklingen är av stor betydelse.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '