Möten mellan pedagoger och förskolebarn i utomhusmiljö
: En observation av pedagogik i naturnära miljö

 • Susanne Frank
 • Susanne Larsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  I denna undersökning har vi försökt ta reda på hur pedagoger tillvaratar barns intressen i utomhusmiljö. Även platsens betydelse i samband med utomhuspedagogik har diskuterats. Syftet med undersökningen var att studera vad barn intresserar sig för utomhus och hur pedagoger bemöter och tillvaratar detta. I ett utvecklingspedagogiskt perspektiv ses barn som kompetenta och utifrån tidigare erfarenheter försöker de att förstå sin omvärld. Utifrån variationsteorin ges barn förutsättningar för att urskilja och erfara mångfald. Vi har valt en kvalitativ metod där vi gjort en undersökning genom observationer som filmats. Observationerna utfördes på fältet i den naturliga miljön utomhus vid en fristående förskola som har I Ur och Skur som profil och som arbetar med utomhuspedagogik. Resultatet visar enligt tidigare forskning och vår tolkning att pedagogerna tillämpar utvecklingsteorin genom att ställa öppna frågor för att få igång barnens tankar. På olika sätt uppmärksammade pedagogerna det som barnen intresserade sig för i utomhusmiljön. Observationen visade engagerade pedagoger som intresserade sig för barnens upptäckter genom att engagera sig i deras frågor och dela deras upplevelser. Utifrån vår insamlade empiri menar vi att det framkom att pedagogers bemötande har betydelse för att barn ska bibehålla sitt intresse och öka lusten att lära.

  Tilldelningsdatum2015-aug.-06
  OriginalspråkSvenska
  HandledareChristel Persson (Handledare) & Sara Lenninger (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • barns intressen
  • pedagogers bemötande
  • plats
  • utomhuspedagogik
  • utvecklingspedagogik
  • variationsteori

  Citera det här

  '