Mötet med den svårt sjuke patienteninom palliativ vård
: en litteraturöversikt

 • Nuray Hyusein
 • Cintia Melchiorsen

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Inom all sjukvård kommer sjuksköterskor att ställas inför en situation där vård i livets slutskede krävs. Oavsett var sjuksköterskan arbetar, behövs specifika kunskaper för att kunna möta och vårda den svårt sjuke patienten och dennes närstående. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att möta patienter i livets slutskede. Metod: En allmän litteraturöversikt med deskriptiv design, baserat på kvalitativa artiklar genomfördes. Data inhämtades från databaserna Cinahl, psycINFO och PubMed och artiklarna analyserades enligt en manifest innehållsanalys. Resultat: Resultatet grundade sig på tolv vetenskapliga originalartiklar och utifrån analysen av artiklarna har tre kategorier varav en med tillhörande underkategorier kommit fram. Kategorierna blev, ”En känsla av tillfredsställelse”, ”En känsla av otillräcklighet”, samt ”Kommunikation som ett verktyg”. Slutsats: Slutsatser som kan dras var att sjuksköterskor anser att betydelsen av kunskap, erfarenhet och utbildning inom palliativ vård är viktig, för att kunna hantera påfrestande situationer och för att förbättra kommunikationen med patienterna i livets slutskede.

  Tilldelningsdatum2016-aug.-24
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMarina Sjöberg (Handledare) & Anneli Orrung Wallin (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Nyckelord

  • palliativ vård
  • sjuksköterska
  • upplevelse
  • kvalitativ

  Citera det här

  '